Avi Aharoni (Photo by Sarah Whiting).

Avi Operation Immigration

Avi Aharoni (Photo by Sarah Whiting).