The Dashevsky family visiting Talmud Torah of St. Paul. Pictured from left to right: Ari Dashevsky, Zhenya Daskevsky, Eli Dashevsky, Rabbi Yosi Gordon, Anya Dashevsky, Liora Dashevsky, Heidi Tarshish.

Dashevsky Family

The Dashevsky family visiting Talmud Torah of St. Paul. Pictured from left to right: Ari Dashevsky, Zhenya Daskevsky, Eli Dashevsky, Rabbi Yosi Gordon, Anya Dashevsky, Liora Dashevsky, Heidi Tarshish.